BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ungar

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Z ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

8. zasedání VV SKIP se konalo v Národní knihovně 16.12.2003 za účasti 29 členů (3 omluveni). K nejdůležitějším bodům patřilo pozitivní hodnocení Týdne knihoven a udělení státní ceny v oblasti knihovnictví a příprava valné hromady. Dále VV schválil vznik nové sekce - Klubu školních knihoven a potvrdil Klub vysokoškolských knihovníků a Frankofonní klub. V závěru referovali zástupci jednotlivých RV o činnosti v regionech.

9. a 10. února 2004 se konalo výjezdní zasedání VV SKIP v Olomouci, organizované Vědeckou knihovnou Olomouc a Univerzitní knihovnou Olomouc. Jednání trvalo prvý den od 14 hodin do 20:30, druhý den od 8 do 13 hodin. Program byl více než bohatý. Řadu hodin se probírala anketa Moje kniha, která se má stát středem pozornosti celé české veřejnosti od BMI do Týdne knihoven, kdy budou vyhlášeny výsledky. Mnoho emocí vyvolalo projednávání stanoviska k internetizaci knihoven, kde jednání vyústilo do závěru, že Internet by měl být šancí i pro malé knihovny, nikoli strašákem, a že patří i do nejmenších knihoven. VV schvaloval důležité dokumenty: výsledky hospodaření za rok 2003 a rozpočet na rok 2004 (viz). Na jednání se dostal po 3 letech znovu Bulletin SKIP, jehož náklad 1500 kusů z něj vytváří nejrozšířenější knihovnické periodikum. Patří k málu českých periodik, které mají papírovou i elektronickou verzi, a jeho koncepce se proměňuje průběžně. VV dokončil program valné hromady, další dokumenty se ještě budou projednávat právě tak jako návrhy na udělení Knihovnické ceny.

ředsednictvo VV SKIP se sešlo 3x: 11.12.2003 a 13.1. a 3.2.2004. Program byl vždy nabitý, ale témata se většinou opakovala: příprava valné hromady, smlouva o půjčování zvukových dokumentů, zahraniční styky, činnost komisí a 11.12. příprava prosincového a 3.2. příprava únorového zasedání VV SKIP. Na posledním - únorovém - předsednictvu se prvně objevilo nové téma - Moje kniha, které nyní z programu dlouho nezmizí.

Redakční rada Bulletinu SKIP jednala v pražské knihovně Korunní, kterou si členové rady nejdříve prohlédli. Vedle běžné agendy - hodnocení minulého čísla a přípravy dalších čísel - se projednávala koncepce 13. ročníku 2004 a vztah mezi papírovým a elektronickým vydáním Bulletinu SKIP.

Dozorčí komise SKIP se na schůzi konané dne 16. 12. 2003 v Praze zabývala především návrhy na změny stanov SKIP, které předseda obdržel po výzvě v elektronické konferenci VV SKIP. Byly projednány došlé návrhy které podaly kol. Burgetová, Hájková, Mírková a které se týkaly stanov SKIP, jednacího řádu SKIP a finančního řádu SKIP. Dozorčí komise SKIP se shodla na návrhu drobných úprav, který byl týž den předložen výkonnému výboru SKIP (a posléze bude předložen delegátům valné hromady). Dále se komise věnovala stavu v odvodu 40 % z vybraných členských příspěvků z regionů do rozpočtu výkonného výboru SKIP.

Na schůzi konané dne 9. 2. 2004 v Olomouci se dozorčí komise věnovala především kontrole hospodaření výkonného výboru SKIP za rok 2003. Provedla revizi účetních dokladů, podrobně projednala zprávu o hospodaření a předložené podklady doplněné výkladem hospodářky SKIP p. Kvasničkové. Dozorčí komise SKIP považuje čerpání rozpočtu za úměrné a hospodárné, kladně hodnotí kvalitu zprávy; děkuje hospodářce SKIP a hospodářkám regionálních výborů za jejich práci. Dále dozorčí komise SKIP posoudila návrh rozpočtu výkonného výboru SKIP na rok 2004 a doporučila výkonnému výboru SKIP jeho schválení.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP