BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

knihovna Smíchov

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Co nového ve SKIP

Z činnosti Komise SKIP pro zahraniční styky

Komise SKIP pro zahraniční styky na svém pravidelném ročním setkání bilancovala, byť v poněkud užším složení než obvykle, svou letošní činnost.

A bylo o čem hovořit - ať o tom, co se podařilo, či o těch problémech, kde je třeba důraznější tah na konkrétní výsledky. (K těm druhým nepochybně patří vskutku obtížně se rodící, ale členskou veřejností již dlouho očekávané www-stránky k mezinárodní spolupráci našeho svazu.)
Významný úsek v činnosti SKIP představuje působení v rámci Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí (IFLA). Naše zastoupení v jeho orgánech bylo v letošním roce významně posíleno, když k dr. Burgetové, dlouhodobě činné ve stálém výboru sekce veřejných knihoven, přibyly kol. Banzetová (sekce pro vzdělávání a školení) a kol. Pospíšilová (sekce dodávání dokumentů a meziknihovních výpůjček).

Na letošním Světovém knihovnickém a informačním kongresu - 69. generální konferenci IFLA v Berlíně se letos poprvé (s reprízou ve vzdálených mlhách) podařilo zajistit účast celé skupiny devíti účastnic a účastníků vyslaných SKIP. Zde ovšem - s upřímným poděkováním - třeba uvést pomoc Goethe-Institutu - Inter Nationes, jakož i dalšího zařízení německých kolegů, Bibliothek Information International, jež uhradily (nemalý) účastnický poplatek většiny účastníků. Na realizaci spolupráce s IFLA pravidelně přispívá svým grantem také Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Několikaletá spolupráce s Goethe-Institutem Praha je ovšem širší a podobně jako přednáškové a jiné akce pořádané ve spolupráci s Institut français v Praze přispívá k tomu, že členky a členové SKIP mohou poznávat "širší krajinu" evropského knihovnictví. (Materiály německých lektorů prof. Dankert a prof. Henninga z úspěšného společného semináře s GI se podařilo získat pro vystavení na www-stránkách SKIP.)
Komise se - v personální unii s nově vznikajícím Frankofonním klubem - podílela na přípravě návštěvy, bohužel odložené (na červen roku 2004), skupiny francouzských knihovníků, již jsme chtěli v září přijmout v návaznosti na velmi úspěšnou studijní cestu našich kolegyň a kolegů po nově vybudovaných francouzských knihovnách v roce 2002. Na jejím zajištění (také finančním) se obětavě podílela řada regionů. Snad se v roce 2004 podaří vytvořit přinejmenším stejné zaujetí pro tuto akci, první svého druhu v činnosti SKIP.

Právě v mezinárodní spolupráci na úrovni regionů spočívá podstatná váha jejího významu - jak opakovaně zaznívalo i na jednání Komise. Hovořily o ní jak zástupkyně regionů přímo, tak rovněž zaslané písemné informace některých z těch, kdo se nemohli zúčastnit. Širší výčet bude jistě ve zprávě o činnosti SKIP za rok 2003 (zpětně se vždy dozvídáme, že naše přehledy nejsou úplné - toť ovšem především výzva do regionů, aby nám podaly zprávu o všech svých aktivitách na tomto poli). Zde uveďme alespoň Knihovnický týden (včetně semináře Knihovny na hranici) uspořádaný moravskými a polskými kolegy po obou stranách vzájemné hranice v květnu 2003, výměny vzájemných návštěv s německými kolegy v regionu Karlovy Vary a Ústí nad Labem a tradiční přeshraniční spolupráci s německými (saskými) a polskými kolegy v regionu Liberec.
Obraz mezinárodní spolupráce doplňují úspěšně realizované tradiční studijní pobyty našich kolegyň v rakouských knihovnách - vědecké a veřejné. Letos se obě uskutečnily ve Vídni. - Je jistě na těch, kdo uvažují přihlásit se do soutěže o vyslání na tuto cestu, aby si připravili také cestu do knihoven v jiné části této země; nám trvale naklonění rakouští kolegové to nesporně uvítají. (Tak jako uvítali dlouho připravovanou návštěvu předsedy SKIP dr. Richtera na pozvání Spolku rakouských knihovnic a knihovníků - VÖB!). Studijní cesty a stáže na základě udělených grantů jsou směrovány také do dalších zemí - zvláště do Francie a Velké Británie.

Na jednání se hovořilo - konkrétně i na úrovni záměrů - o mezinárodní spolupráci SKIP v roce 2004. Vedle návaznosti na dosavadní linie styků může být rozšířena i o partnerskou spolupráci, již se případně podaří navázat v rámci programu PULMAN-Twinning. Ale to už je rovina vskutku bezprostředně živá - kde jsou výsledky zcela otevřené.
Komise SKIP pro zahraniční styky se obrací na všechny kolegyně a kolegy: právě součinnost co největšího počtu z Vás, a to zvláště na akcích s konkrétním profesním obsahem, může dát mezinárodní spolupráci náležitý dosah - a přitažlivost.

Zdeněk Matušík


 Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP