BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

knihovna Smíchov

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Co nového ve SKIP

Z ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

20. zasedání předsednictva VV SKIP se konalo 12. 9. 2003 v NKP. Z programu: Návrh SKIP na paušální platbu 4 mil. Kč za půjčování audiálních nosičů ochranným organizacím byl akceptován ministrem kultury. Pro valnou hromadu se připravuje návrh programu odborné konference, nových členských příspěvků a novela stanov. Většina času byla věnována přípravě Týdne knihoven. Předsednictvo schválilo návrh na ustavení Klubu školních knihoven jako odborné sekce SKIP a předloží ho prosincovému zasedání VV ke schválení.

21. zasedání předsednictva VV SKIP se konalo 16. října 2003. Z nejdůležitějších bodů jednání: Týden knihoven proběhl úspěšně, velký dík patří regionu 10 a zejména knihovně Petra Bezruče v Opavě za zajištění happeningu, Velké čtení bylo mimořádně zdařilou akcí, státní cena Knihovna roku proběhla důstojně. Valná hromada: pracuje programová komise, připravuje se variantní návrh členských příspěvků, RV dostanou dopis s výzvou k nominacím na Cenu českých knihovníků, je připraven minimální a maximální seznam zahraničních hostů. Z bodu Různé zajímavá zpráva: Kongres Svazu slovenských knihovníků byl zrušen.

22. zasedání 13. 11. 2003 mj. hodnotilo průběh Týdne knihoven - jako úspěšný a zejména ocenilo průběh Velkého říjnového společného čtení ve všech regionech a rovněž diskutovalo o dalším směrování happeningu. Z legislativních otázek: pracovní skupina pro novelu autorského zákona obdržela první připomínky, jedná se o změně financování regionálních funkcí. Většina času byla věnována přípravě valné hromady, novinka: raut bude uspořádán na jindřichohradeckém zámku včetně noční prohlídky objektu.

Klub školních knihoven

Novým ústředním orgánem - sekcí se stane po prosincovém schválení na výkonném výboru Klub školních knihoven. Za své cíle si mj. klade formulovat problémy školního knihovnictví, napomáhat předávání poznatků a zkušeností s činností a provozem školních knihoven (na národní i mezinárodní úrovni), iniciovat a podílet se na výzkumu v oblasti školního knihovnictví. Do spektra svého zájmu zahrne základní, speciální, střední a vyšší odborné školy.

Valná hromada Klubu dětských knihoven

V pátek 14. 11. 2003 se pod názvem "Dětské čtenářství a knihovny" konala na brněnském výstavišti valná hromada Klubu dětských knihoven SKIP. Přítomné využily pozvání Světa knihy s.r.o, která byla organizátorkou prvního knižního veletrhu v Brně a za kterou je přivítala její ředitelka PhDr. Dana Kalinová.

Projekty Noc s Andersenem, Webík, Šrámkova Sobotka, Kde končí svět, knihovnická dílna v rámci festivalu Jičín - město pohádky, Týden knihoven, vzdělávání a práce jednotlivých regionálních klubek se nejen hodnotily, ale nové nápady se objevily i v plánu na rok 2004. Další program připravilo regionální klubko Jižní Morava a MZK. Večer se zúčastněné mohly podívat do brněnských knihoven. Na sobotní dopoledne byla připravena přednáška doc. P. Stoličného "Čtenáři v novém tisíciletí" a zajímavé a inspirující povídání kolegyně Mgr. Evy Sedláčkové o práci s dětským čtenářem. Vše mělo jen jednu chybu, nedostatek času na diskusi a výměnu zkušeností. Snad tedy příště...
Koš.
Bližší informace na: vargova@knihovnaprerov.cz

Ediční komise se sešla v nové knihovně Smíchov 29. 10. 2003. Zhodnotila 3. číslo Bulletinu SKIP, kterému vytkla řadu překlepů, a zabývala se přípravou 4. čísla a 13. ročníku 2004. Schválila záměr redakce více využívat elektronického vydání časopisu ke zveřejňování aktuálních informací, delších rozborů, fotografií.

Ve dnech 20. - 22. dubna 2004 se uskuteční setkání knihovnických seniorů a jejich příznivců v Lipníku nad Bečvou. Akci organizuje Regionální výbor SKIP severní Morava a lipnická městská knihovna za podpory Výkonného výboru SKIP ČR.

Za desítky let společné práce vznikla mezi námi pouta, která trvají do dnešních dnů, přestože nás leckdy dělí stovky kilometrů. Při náhodných setkáních rádi vzpomínáme na vše dobré, co jsme společně prožili a se smutkem vzpomínáme na ty, kteří již nejsou mezi námi.
Proto neváhejme, využijme nabídky organizátorů setkání a zaznamenejme si mezi významné dny roku 2004 i datum 20. - 22. dubna. Za pořadatele mohu slíbit, že kdo přijede, nebude litovat. Pozvánky obdrží regionální výbory v lednu a jistě je předají všem, kterým jsou určeny.

Pokud jsou mezi námi senioři, kteří mají obavy, že situaci finančně nezvládnou, chceme je přesvědčit, že to není neřešitelný problém. České dráhy nám umožní přijet za polovinu jízdného ve 2. vlakové třídě, od ledna dostaneme 144,-Kč, které si měsíčně odložíme a když si denně odpustíme jeden rohlík, vše hravě zaplatíme. A troufám si tvrdit, že některým ještě zůstane na noviny do vlaku. Problémy se zdravím jsou poněkud složitější, ale věřme, že i ty nějak překonáme.

Zbývá jen vše dobře naplánovat a přijet do starobylého města ležícího uprostřed Moravské brány, města s mnoha památkami, krásným okolím a báječnými knihovnicemi.

Těší se na nás kolegové z Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Jaroslava BiolkováObsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP