BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

knihovna Smíchov

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Do rámečků

7. října 2003 v rámci Týdne knihoven byly prvně uděleny státní ceny ČR v knihovnickém oboru. Na formulaci nařízení vlády ČR k tomuto aktu se významně podílel i náš SKIP (to abychom nezapomněli).
Za významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb získala hlavní cenu

Mgr. Milena Kodýmová


V posledních letech se zapsala do povědomí knihovníků jako předsedkyně sekce veřejných knihoven. Již od počátku se stala jednou z hlavních iniciátorek její činnosti (výrazně ji ovlivnily zkušenosti s nelehkou transformací jindřichohradecké knihovny z okresní v městskou). Bylo celkem přirozené, že po odchodu dr. D. Svatkové z funkce předsedkyně sekce ji M. Kodýmová nahradila. Její představa o poslání a funkci veřejných knihoven byla ovlivněna zkušeností metodičky na jindřichohradeckém okrese a také vlastním dlouholetým působením coby dobrovolné knihovnice Obecní knihovny v Jarošově nad Nežárkou. Pod jejím vedením získala sekce nejen jasnou představu o svém poslání a činnosti, ale také patřičnou autoritu u knihovníků všeobecně. Sekce se stala nezaměnitelnou součástí činnosti SKIP.

Jedním ze zásadních počinů činnosti sekce bylo navázání úspěšné spolupráce se Spolkem pro obnovu venkova. Byl to zdařilý pokus jak oslovit a vyzvat ke spolupráci své zřizovatele. Jedině díky spolupráci na rovnocenných principech se postupně daří nejen obnovit duchovní život našeho venkova, ale také získat patřičnou prestiž pro naše knihovny i knihovníky. Byla to právě Milena Kodýmová, která jako členka celostátní komise soutěže Vesnice roku, upozorňovala na problematiku a důležitost knihoven v malých obcích. Poměrně brzy se podařilo začlenit hodnocení knihoven do kritérií této soutěže a dnes se dokonce jejich činnost hodnotí státní cenou.

Milena Kodýmová je Jihočeška - lokální patriotka v tom nejlepším smyslu slova. Vždy se celou svou bytostí zasazovala o rozvoj svého milovaného regionu. Výrazně se podílí i na činnosti jihočeské regionální organizace SKIP. Je spoluautorkou projektu Knihovna - informační centrum obce. Jde o rekvalifikační kurz, na kterém se podílejí knihovny s úřady práce a samosprávou ve vybraných obcích. Iniciativně se zapojuje do všech regionálních projektů jihočeských knihovníků.

Samostatnou kapitolou je i její působení ve funkci ředitelky Městské knihovny v Jindřichově Hradci. Pod jejím vedením se tato knihovna směle řadí mezi nejlepší v naší republice. Činnost knihovny je na vysoké úrovni, kolektiv sehraný a některé jejich projekty jsou velmi populární jak mezi odbornou, tak i laickou veřejností.

Nebylo zpočátku jednoduché najít "společnou řeč" se zřizovatelem (Město Jindřichův Hradec), ale výsledkem toho, že se vše v dobré obrátilo, je dnešní umístění knihovny v adaptovaných prostorách bývalých kasáren. Společnými silami se podařilo vytvořit důstojný stánek pro vzdělávání a využívání volného času nejen jindřichohradeckých občanů, ale i pro celý region.

Neodpustitelnou chybou by bylo opomenout její dlouholetou činnost dobrovolné knihovnice v Obecní knihovně v Jarošově nad Nežárkou. Již více než 35 let zde pečuje o své čtenáře. Knihovna se mnohokrát stěhovala a prošla mnohými změnami. Výsledkem je skutečně moderně vybavené komunitní a informační centrum obce. Není v obci žádná důležitá akce, která by se neuskutečnila v knihovně nebo aby se na ní knihovna nějakým způsobem nepodílela. Je vzorem i pro ostatní knihovny mikroregionu.

Co dodat na závěr? Milena Kodýmová je "knihovnicí od pána boha". Spolehlivý "parťák" a skromný dříč. Je radost s ní spolupracovat, je aktivním iniciátorem, který pomáhá problémy řešit a posouvat je blíž k vytčenému cíli.

Tato "PANÍ KNIHOVNICE" patří k nezapomenutelným a nezaměnitelným osobnostem českého knihovnictví konce 20. a počátku 21. století.

Daniela Wimmerová

Za výjimečný rozvoj knihovnictví v obci získala cenu Knihovna roku 2003

Obecní knihovna Jindřichovice pod Smrkem
knihovnice Angelika Čejková, starosta Ing. Petr Pávek

Sledujte, jak k tomu došlo.
Již čtvrtým rokem celostátní komise vybírala Knihovnu roku. Letos to však bylo poprvé, kdy bylo toto ocenění zařazeno mezi tzv. "Státní ceny" podle nařízení vlády č. 5/2003 Sb. Komise jmenovaná Ministerstvem kultury ČR pracovala ve složení - předsedkyně: Mgr. Milena Kodýmová (MěK J. Hradec); členové: Dana Wimmerová (MěK Č. Krumlov), PaeDr. Vladislav Raška (KKD Vyškov), Mgr. Ladislav Zoubek (MěK Děčín), Zdeňka Daňková (MěK Šumperk). Krajské komise nominovaly do celostátního kola pouze 8 knihoven, to znamená, že v pěti krajích (pomineme-li Prahu) se soutěže Knihovna roku, která je nedílnou součástí hodnocení Vesnice roku, zúčastnily takové obce, jejichž knihovny nebyly na takové úrovni, aby obstály v rámci celostátního kola.

Komise v prvním zářijovém týdnu navštívila postupně veřejné knihovny v Radslavicích (okr. Přerov), Valašské Bystřici (okr. Vsetín), Bolaticích (okr. Opava), městě Bystrém (okr. Svitavy), Studnici (okr. Náchod), kde hodnotila také pobočku knihovny v místní části Řešetova Lhota, dále v Jindřichovicích pod Smrkem (okr. Liberec), Dublovicích (okr. Příbram) a konečně v Horní Stropnici (okr. Č. Budějovice).

Všechny navštívené knihovny byly na velmi dobré úrovni. Vybavení výpočetní technikou a připojení k internetu je díky grantům již samozřejmostí, ve většině knihoven je zautomatizován výpůjční systém, obce se starají, aby knihovny byly umístěny ve vhodných prostorách. Komise si však zvláště všímala samotné činnosti knihoven. Zde byla zvláště ceněná bohatá a mnohdy i neformální práce s dětmi, kterou by leckterá velká města mohla závidět. Potěšitelné bylo rovněž zjištění, že bez spolupráce s pověřenými knihovnami, případně s dalšími knihovnami v regionu, by úroveň poskytovaných služeb (informační služby, výměnné soubory, MVS) zdaleka nemohla být na takové úrovni, aby knihovna plně obstála před svými čtenáři.

Vybrat "Knihovnu roku 2003" nebylo jednoduché, ale přesto komise došla k jednoznačnému rozhodnutí. 7. října byly v Zrcadlové kapli Klementina předány za účasti náměstka ministra kultury a mnoha dalších významných osobností ceny Knihovna roku, kterou získala Obecní knihovna v Jindřichovicích p. S. a diplomy Místní knihovně ve Valašské Bystřici a Místní knihovně v Horní Stropnici.

Stručné charakteristiky oceněných knihoven:

Obecní knihovna v Jindřichovicích p. S. získala cenu za výjimečný rozvoj knihovnictví v obci. Došlo k modernizaci prostor a činnosti knihovny, výborná je spolupráce s knihovnou pověřenou výkonem regionální funkce, zájem veřejnosti o služby stále vzrůstá, knihovna je vnímána jako informační centrum obce. Vedle tří PC pro veřejnost s připojením k internetu má knihovna zautomatizovaný výpůjční systém. Rozsáhlá a v mnoha ohledech netradiční je i práce s dětskými čtenáři.

Místní knihovna ve Valašské Bystřici získala diplom za mimořádnou, dlouholetou a systematickou práci s dětskými čtenáři. Knihovna je připojena na internet a má automatizovaný provoz, v útulném prostředí probíhá řada kulturních akcí, paní knihovnice je vstřícná a komunikativní, dobře spolupracuje v rámci obce a propaguje činnost knihovny v obecním zpravodaji, knihovna je otevřena 3x týdně, celkem 18 hodin, v knihovně pracuje čtenářský kroužek.

Místní knihovna v Horní Stropnici získala diplom za cílevědomou přeměnu knihovny v informační a komunitní centrum obce a kvalitní práci s dospělou veřejností, zvláště se seniory. Knihovna je napojena na internet, knihovnice je absolventkou rekvalifikačního kurzu v rámci pilotního projektu Knihovna - informační centrum obce, výrazně se podílí na organizaci bohatého kulturního života v obci a zajišťuje zároveň činnost infocentra v obci.

Mgr. Ladislav Zoubek

 
Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP