BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

INFORMAČNÍ SERVIS

DOŠLO DO REDAKCE

Návrat do světla

Básnický sborník lužickosrbských básníků a spisovatelů, který vyšel u příležitosti Svátku lužickosrbské poezie (Varnsdorf 26. října 2002). Tento ročník poetické slavnosti je zasvěcen básníkovi a literárnímu vědci Juriji Mlynkovi. Sborník přináší nejen básně této významné lužickosrbské literární osobnosti, ale také např. experimentální spirálovou báseň Comedia mundi překladatele a básníka Václava Daňka, básně Dany Podracké, slovenské spisovatelky a prozaičky, poezii Jany Štroblové, překladatele a básníka Milana Hrabala a polského básníka, dramatika a filozofa Bohdana Urbanowského (Václav Daněk a Jana Štroblová se účastnili jako vzácní hosté). Najdete zde ukázky z básnických sbírek významných současných lužickosrbských básníků a literátů (básně Benedikta Dyrlicha, Petera Huckaufa, Dorothey Šołćiny). Sborník vyšel ve velmi zdařilé ediční, redakční i grafické úpravě, o čemž svědčí především pěkně zpracované medailónky autorů, výborný překlad, příjemná fotografická příloha, půvabný podtisk. Básně do sbírky vybral, sestavil, úvod a medailonky napsal, grafickou úpravu a obálku navrhl Milan Hrabal. Vydala Městská knihovna Varnsdorf v roce 2002 za podpory Města Varnsdorf.

Journal of Consumer Health on the Internet
Sborník zdraví spotřebitele na Internetu

Odborný čaopis věnovaný lokaci informací týkající se zdraví spotřebitele pomocí Internetu. Tento nově přejmenovaný časopis (dříve: Health Care on the Internet - Zdravotní péče na Internetu) přináší profesionální poznatky knihovníků a informačních pracovníků ve zdravotnictví. Popisuje programy a služby zaměřené na pomoc pacientům. Široká veřejnost v těchto programech a službách na Internetu nalezne potřebné informace o zdraví. Vydává The Haworth Press, Inc, 10 Alice Street, Binghamton, NY 13904-1580 USA. e-mail: orders@HaworthPress.com, getinfo@haworthpress.co) http://www.HaworthPress.com

Vážená kolegyně Aleno Janková,

dovedu si představit, jakou jste měla radost, když jste jako autorka poprvé dostala do rukou čerstvě vytištěnou knihu "Veřejná knihovna v Rychnově nad Kněžnou 1871 - 2001" s podtitulem "Vydáno u příležitosti 130 let od založení knihovny Občanské besedy a 80 let od otevření Havlíčkovy knihovny" (Rychnov nad Kněžnou: Městský úřad, 2003. 74 s.). Dva roky Vaší usilovné práce na ní přinesly dobrý výsledek. Knížka je to poněkud nezvyklého formátu, půvabná, graficky velmi dobře vybavená. Předpokládám, že obdobné potěšení mají z ní i ti, kteří o jejím vydání rozhodli a financovali je.

Ve skutečnosti však jde o mnohem více. Při hodnocení významu Vaší knížky se pokusím uplatnit poněkud širší pohled na její vydání.

Náš svět se zrychlujícím tempem globalizuje. Stojíme před branami Evropské unie. V důsledku zrychlujícího se pohybu lidí, surovin, výrobků, peněz, obrazů, hudebních děl apod. se také dostávají do stále většího pohybu lidské znalosti, zkušenosti a prožitky. Kromě kladných účinků (např. lidé se sbližují, roste sounáležitost s osudem naší planety atd.) tu hrozí řada různých nebezpečí, mj. jistá uniformita světa. Za této situace neobyčejně roste význam toho, co bychom mohli nazvat "ozvláštněním" každé obce, každé lokality, každého regionu a každého státního celku. Ostatně Česká republika se svými zatím 12 kulturními památkami zapsanými do globálního seznamu památek UNESCO je z hlediska počtu obyvatel na jednom z předních míst na světě. Jde však o citlivou odbornou péči o každou kulturní památku, o každý dům, který v sobě nese pečeť minulých dob, o všechny památky přírodní a kulturní, a to včetně technických.

Která jiná instituce než knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační služby, k nimž patří podle knihovního zákona z roku 2001 i Vaše rychnovská knihovna, má svým knihovním fondem, službami i svou kulturní činností lepší předpoklady soustavně pěstovat tuto lokálně regionální činnost jako rozumné vyvažování možných negativních důsledků vše pronikající globalizace?

Vaše knížka je dobrým vkladem do takovéto činnosti. Vy a Vaše zastupitelstvo jsou v tomto směru na správné cestě.

S pozdravem
prof. Jiří Cejpek

Občasník knihovníkov Bratislavského kraja1/ 2003 ISSN 1335-664X

Toto číslo přináší přehled činnosti Krajské pobočky SSK Bratislavského kraje, zásadní úvahu Marty Weissové: Být či nebýt členem Spolku slovenských knihovníků, Peter Kuzma ohlašuje, kdo se stal knihovníkem roku 2002, Mária Hrachová přibližuje v článku: Služby Evropského dokumentačního a informačního střediska v Centru VTI SR problematiku, kterou se středisko zabývá. Viera Mrázová seznamuje čtenáře s Depozitní knihovnou OECD v Centru VTI SR. Mimo jiné přináší krátkou zprávu z 4. ročníku Týdne slovenských knihoven v Pezinku (24.3 - 28.3.2002) "Knižnice pre všetkých" a další drobné aktuality a zpravodajství z kraje.

BULLETIN PLUS Občasník Národní knihovny ČR určený široké veřejnosti. 4 čísla ročně. Zdarma

V tomto roce vyšlo již druhé číslo speciálního bulletinu NK ČR. Potěší především všechny čtenáře, kteří svůj čas věnují poznávání knižní kultury a písemnictví v ČR a Evropě, mají vztah ke krásám vážné hudby nebo se zajímají o restaurování a záchranu starých rukopisů a tisků. Seznámí se i se současnými informačními, restaurátorskými a knihovnickými projekty, novými informačními zdroji v NK a s kulturními akcemi, které v Klementinu pořádá každoročně Národní knihovna. Seznamuje též se současným stavem této národní kulturní památky i se službami, jež jsou poskytovány široké veřejnosti. Pravidelně přináší vybrané novinky vydavatelství NK.Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP