BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

INFORMAČNÍ SERVIS

STANDARD VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

Počátkem léta proběhlo vnější připomínkové řízení k návrhu novely knihovního zákona zaměřené na standardizaci poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Z jednotlivých ministerstev, krajů, obcí, knihoven a dalších institucí došla široká paleta názorů a připomínek k připravované novele, z nichž mnohé obsahovaly velmi rozporuplné názory na cíl i obsah zákonem stanoveného standardu. Nejzávažnější námitky k novele obsahovalo stanovisko Ministerstva vnitra, které označilo návrh jako protiústavní s tím, že stát nemůže ani zákonem zasahovat do kompetence obcí, aniž by řešil otázku podílu na financování podmínek pro naplnění standardu. Dne 3. 9. 2003 proběhlo společné jednání zástupců Ministerstva kultury a Ministerstva vnitra k návrhu novele o standardech VKIS. Na jednání bylo dosaženo shody v tom, že i když není knihovním zákonem nárok občana na VKIS zabezpečen, jeví se jako vhodnější volit v této etapě vývoje nelegislativní cestu jako prioritní - tedy hledat cesty motivace obcí k lepší dostupnosti knihovnických služeb například formou dotačních titulů či grantů poskytovaných obcím, které by služby v této oblasti poskytovaly lépe než ostatní. Vedle toho částečný standard ukládající zejména časovou dostupnost (což je povinnost vyplývající již ze stávající právní úpravy) by bylo vhodné zapracovat do dílčí novely knihovnického zákona. Budoucí novela knihovního zákona se proto zřejmě zaměří pouze na bližší vymezení provozní doby knihovny.

Vít Richter

Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP