BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME

Vyjednávání o půjčování zvukových dokumentů v knihovnách pokračuje

Dotazy na téma Budou se v knihovnách půjčovat CD, gramofonové desky a další zvukové dokumenty neubývají.

Předseda SKIP mapuje další vývoj:

  • 3.7.2003 proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jednání podvýboru pro kulturu, které bylo věnováno problematice novely autorského zákona. Zasedání bylo koncipováno jako úvod do diskuse nad připravenými návrhy novel autorského zákona. Všeobecně bylo konstatováno, že současný postup kolektivních správců autorských práv (dále jen KS) znemožňuje dosažení jakékoliv shody a dohody. Vícekrát bylo upozorněno na skutečnost, že KS zneužívají svého monopolního postavení a že MK ČR v dostatečné míře neplní své kontrolní a regulační funkce. Ministr kultury na jednání prohlásil, že pokud se nepodaří dosáhnout rozumné dohody, bude podporovat novelu autorského zákona s tím, že musí být respektována legislativa EU a mezinárodní úmluvy.
  • 17.7.2003 na jednání mezi KS a knihovnami vyslovili KS souhlas s principem úhrady odměn za půjčování zvukových nosičů formou paušální částky. Na rozdíl od kalkulace knihoven ve výši cca 4 mil. Kč požadovali 15 mil. Kč. V dopisu ze dne 2.9.2003 zdůvodnili tuto částku především vysokým objemem nelegálního kopírování a prodeje pirátských nahrávek.
  • 25.8.2003 zasílá SKIP dopis ministrovi kultury, ve kterém se ohrazuje proti stanovisku ministerstva kultury k návrhu SKIP na novelu autorského zákona, které bylo předáno některým poslancům. Části textu jsou prokazatelně nekompetentní, místo věcných argumentů jsou uváděny demagogické výklady, dochází k překrucování textu návrhu novely i evropských směrnic.
  • Dne 11.9.2003 se opět uskutečnilo společné jednání za přítomnosti ministra kultury. Ministr kultury vyzval KS, aby ukončili jednání o půjčování zvukových záznamů do konce záři. Potvrdil ochotu MK ČR zajistit úhradu paušální platby ve výši 4 mil. Kč a současně upozornil, že pokud se nepodaří uzavřít smlouvu, bude iniciovat novelu autorského zákona.

Zvukové dokumenty - posun při vyjednávání (2.10.2003)

Jednání s kolektivními správci autorských práv dospělo k důležitému bodu. Na jednání u ministra kultury dne 11. září vyslovil ministr kultury příslib, že MK ČR je ochotno uhradit že státního rozpočtu paušální částku za půjčování zvukových nosičů v knihovnách evidovaných dle zákona 257/2003. Základní parametry budoucí smlouvy tedy budou vypadat následovně:

- Paušální odměna ve výši 5.000.000,-Kč za BEZPLATNÉ půjčování v knihovnách evidovaných dle zákona 257/2001 hrazena že státního rozpočtu

- Odměna kolektivním správcům ve výši 40% z vybraných poplatků od knihoven, které za půjčování poplatky vybírají. Výše poplatků nebude regulována s výjimkou toho, že jeho výše nesmí překročit vynaložené náklady. Knihovny vybírající poplatky zřejmě budou muset v účetnictví vyčlenit samostatnou položku za vybrané poplatky.

- Odkladná lhůta v délce 9 měsíců od vydání zvukového nosiče pro absenční půjčování.

- Smlouva bude uzavřena s platnosti k 1.1.2004. Za rok 2003 uhradí paušální platbu SKIP že svého rozpočtu podle staré smlouvy. První návrh smlouvy připraví kolektivní správci.

Dne 1. října se uskutečnilo jednání kulturního podvýboru Poslanecké sněmovna k otázce novely autorského zákona, na které byli také pozvání zástupci knihoven. Z celého jednání vyplynulo, že je nezbytné legislativně upravit podmínky vyjednávání s kolektivním správci tak, aby obě strany měly rovnoprávné postavení. Měla by být také zvýrazněna úloha MK ČR jako arbitra při vyjednávání a kontrole. Poslanci budou dále připravovat svůj návrh novely AZ, který se (mimo jiné) vztahuje na půjčování zvukových dokumentu v knihovnách.

Na jednání výboru oznámilo MK ČR, že hodlá urychlit přípravu vládního návrhu novely AZ tak, aby mohla platit již v roce 2005. První jednání s MK a knihovnami se uskuteční již 6. října.

Vzhledem k tomu, že MK bude chystat celkovou novelu AZ, bude možno v ní uplatnit řešení i dalších problémů. Uvítali bychom, kdyby se přihlásili zájemci o spolupráci na novele autorského zákona a pokusili se definovat existující problémy a navrhly jejich řešení. Z těch, kteří se přihlásí, bychom vytvořili zvláštní pracovní skupinu. Máte-li tedy chuť do práce, ozvěte se!!

Vít RichterObsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP