BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

 

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

† Dr. Ježková

1. září 2003 zemřela PhDr. Naděžda Ježková. Tato zpráva zní neuvěřitelně všem, kteří ji znali, dlouhá léta s ní spolupracovali a přátelili se.

Tato významná osobnost českého knihovnictví dlouhá léta aktivně ovlivňovala rozvoj knihoven a knihovnictví zejména na severní Moravě, i když začátky její knihovnické práce jsou spojeny s Prahou a Jičínem. V Praze absolvovala knihovnické kurzy na Univerzitě Karlově, kde po 2. světové válce zakončila svá vysokoškolská studia. Od r. 1954 pracovala ve vedoucích funkcích ve Státní vědecké knihovně v Ostravě, v letech 1964-1965 byla ředitelkou Okresní knihovny v Karviné. V Krajské (Městské) knihovně v Ostravě pracovala v letech 1958-1964 jako vedoucí krajského metodického pracoviště pro knihovny v Severomoravském kraji a od roku 1965 zde působila ve funkci ředitelky. V roce 1971 byla z funkce ředitelky z politických důvodů odvolána a až do odchodu do důchodu (v r. 1976) pracovala s plným nasazením ve službách čtenářům. Jako aktivní důchodkyně udržovala kontakt s děním v knihovnictví až do posledního dne svého života. Charakteristický byl její zájem a péče o mladé pracovníky knihoven, o jejich vzdělávání a soustavný odborný růst. Celoživotní vzdělávání pracovníků knihoven podle úseků pracovních činnosti, získávání v té době dostupných zahraničních zkušeností, zřízení konsultačních středisek středoškolského i vysokoškolského vzdělávání pro knihovníky na severní Moravě, … to jsou je útržky z programu, který realizovala a tím přispěla kvalitě knihovnické práce pro veřejnost. Její zásluhou byly i rozsáhlé a intenzívní kontakty s knihovníky na Slovensku, v Polsku a Německu, výměnné pobyty, konsultace a přátelská setkání. V šedesátých letech byla spoluautorkou koncepce regionálního systému veřejných knihoven v Severomoravském kraji, který směřoval při vytvoření ekonomických, personálních a technických podmínek ke kvalitním knihovnickým a informačním službám pro všechny kategorie občanů. Na realizaci záměrů se mohla podílet jen krátký čas, represe, kterým byla vystavena po r. 1969 jí ale nezabránily, aby vlastně soukromě spolupracovala a konsultovala postupy a byla neustále u všeho nového, co se v knihovnictví dělo. Vývoj v knihovnictví sledovala se zaujetím a vždy svými názory podpořila pozitivní trendy.

Svou energii a elán s přesvědčením, které by mohlo být uvedeno mottem "knihovníci - jedna rodina" vložila i do práce ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, a to nejen při jeho znovuustavení v r. 1990, ale již po roce 1945 byla při vzniku knihovnického spolku a následně pak i v roce 1968. Byla mimořádně aktivní členkou regionálního výboru SKIP ČR severní Morava a osobními kontakty uplatňovala svůj vliv i na vyšší úrovni spolkového života. Organizovala řadu regionálních i celostátních setkání knihovníků - seniorů, na toto téma publikovala ještě v předcházejícím čísle Bulletinu SKIP.

PhDr. Naděžda Ježková se narodila 18. června 1922 v Jičíně, mládí prožila v Praze a největší díl svého života žila na Ostravsku. Vychovala své vlastní 3 děti a 5 vnoučat. Za své děti považovala i generace mladých knihovníků, kteří budou s úctou vzpomínat na její praktické a nezištné rady pro knihovnickou práci a na přátelská setkání, jejíchž tématem opět byly knihovny a knihovnictví - jeho radosti i starosti a naděje na úspěch. Optimismus, neutuchající optimismus byl charakteristickým rysem povahy naší kolegyně a takovou si ji zachovejme v paměti.

Ilona Nemeškalová
Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP