BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

VÝSTAVBA KNIHOVEN

NOVÁ SLUŽBA SKIP NA PODPORU VÝSTAVBY KNIHOVEN

Socialistické Československo bylo zemí, kde se knihovny téměř nestavěly, ale po roce 1989 se začala situace i v této oblasti měnit. Mnohé státní instituce, vysoké školy, města i malé obce se pustily do obnovy svých knihoven. Vystavět novou knihovnu nebo ji alespoň pořádně zrekonstruovat je velkým snem mnohých knihoven a jejich pracovníků. Prosadit a realizovat výstavbu knihovny je velmi zdlouhavý a složitý proces, kde každému chybí potřebné znalosti a zkušenosti. Velkou podporou pro tuto oblast by byla možnost konzultovat problémy se specialisty a využít získané zkušenosti. Ideálním řešením by bylo zřízení poradenského a konzultačního centra pro výstavbu knihoven, ale tato myšlenka zůstává z ekonomických důvodů dlouhodobě nedostupná. Proto SKIP ve spolupráci se Státní technickou knihovnou přišel s myšlenkou vytvoření databáze staveb a rekonstrukcí knihoven v ČR. Při tvorbě databáze byly využity zkušenosti s vytvářením báze Knihovnické akce v roce…, či dotazníků, které používáme při evidenci akcí k Týdnu knihoven nebo BMI. Od června letošního roku je báze v plném provozu na stránce: http://www.stk.cz/~svoboda/Stavby/Stavby.html

Každý záznam na stavební akci obsahuje soubor standardních údajů (celek 56 položek), který svým obsahem a strukturou vychází z dotazníku, který používá komise pro výstavbu knihoven IFLA. Jedná se o tyto základní bloky údajů:

  • Základní identifikační údaje o knihovně,
  • Údaje o uživatelích a rozsahu knihovního fondu,
  • Charakteristika investiční akce se stručným popisem,
  • Údaje o rozsahu stavby, skladových kapacitách, prostorách pro uživatele a základním technickém vybavení,
  • Ekonomické údaje o stavbě včetně termínů výstavby,
  • Údaje o projektantech, dodavateli stavby, interiéru a skladových technologiích.

Kromě údajů o vlastní stavbě lze velmi snadno zjistit i údaje o projektantech, dodavatelích včetně kontaktů na osoby a firmy spojené s realizací stavební akce. Knihovny byly vyzvány, aby do databáze vložily údaje o realizovaných stavbách. Záznamy v bázi je možno prohlížet v pořadí, jak byly do báze uloženy nebo podle vyhledávacích kritérií: kraj, město, knihovna, typ projektu, určení budovy, klimatizace, vytápění, architekt, dodavatel stavby, regálů nebo interiéru. Na úspěšnost projektu databáze mají rozhodující vliv stavebníci knihoven. Základní podmínkou totiž je, aby se do báze dostalo co nejvíce informací o realizovaných stavbách. Údaje do databáze je možno vyplňovat průběžně. Vyplnění dotazníku o stavbě na webové stránce http://www.stk.cz/~svoboda/Stavby/ vyžaduje vždy určitou přípravu, která souvisí se zjištěním všech základních údajů o stavební akci. Databáze neumožňuje ukládání textů většího rozsahu a ani obrázků. Proto se předpokládá, že v případě potřeby knihovna odkáže na vlastní stránky, kde jsou uvedeny podrobnější údaje a další dokumentace. Při problémech s dotazníkem je možné kontaktovat dr. Ivo Hocha ivo.hoch@nkp.cz a dohodnout se případně na korektuře uložených dat. Kvalitu databáze budeme dále rozvíjet pomocí kontaktů na ověřené dodavatele knihoven a věříme také, že v blízké budoucnosti se v bázi objeví i údaje o nových stavbách knihoven ze Slovenské republiky.

Do konce srpna 2003 bylo v bázi evidováno celkem 91 záznamů o stavebních akcích. Následující grafy uvádějí některé zajímavé údaje, ale věříme, že v budoucnu, díky doplnění dalších akcí, bude získán úplnější přehled o investiční výstavbě v oblasti knihoven.

Vít Richter

Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP