BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

JAK BUDOU KNIHOVNY ZŘIZOVANÉ OBCÍ PŘIPOJOVÁNY K INTERNETU

Ze závěrů z jednání mezi ministerstvem kultury (B. Čermáková - MK ČR, dr. Richter - NK ČR) a ministerstvem informatiky (ing. Tůma - MI) ze dne 14. května 2003

 1. Ministerstvo informatiky připojí do konce roku cca 360 knihoven k internetu. Jedná se o knihovny, které si podaly projekt do VISK3. Termín: do 31.12.2003. Dodavatelem přípojky bude Český Telecom. V provozu je telefonní bezplatná linka 800 202 122, na které je možno požadavek uplatnit a dohodnout termín realizace. Případně je možno použít email servisvs@ct.cz. Další informace jsou k dispozici ke stažení na http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/VISK/VISK3Vysl03.htm

 2. Všechny výše uvedené knihovny budou připojeny do intranetu veřejné správy. Minimální úroveň kvality: pevná linka 64 kbit/s s vysokým stupněm zabezpečení.

 3. Komunikační poplatky budou hrazeny ze státního rozpočtu. Předmětem dotace nebude nákup výpočetní techniky. Některé knihovny získají z programu VISK3 dotaci na nákup knihovnického software.

 4. Počítače a další techniku si uvedené knihovny musí získat z vlastních zdrojů, což bude jejich vkladem do projektu. Český Telecom nabídne knihovnám, respektive obcím zajištění výpočetní techniky formou výhodného pronájmu. Cena této služby bude stanovena v nejbližším období.

 5. Výhody: knihovna získá bezplatně kvalitní (spolehlivost 99,9%) a zabezpečené připojení k internetu. V průběhu využívání internetu získá podstatně vyšší dotaci, než kdyby získala jednorázovou částku na nákup počítače. Pokud knihovna využije nabídky získání počítačů formou nájmu, bude mít v rámci měsíční platby zajištěny všechny opravy, zaškolení a obnovu techniky. Základní sestava bude obsahovat počítač, tiskárnu a další zařízení. V případě mírného zpoplatnění veřejného internetu by ani malé a chudé obce neměly mít problém s úhradou těchto služeb.

 6. Ještě v letošním roce proběhne v Moravskoslezském kraji pilotní projekt napojování obecních úřadů. V této souvislosti bude Ministerstvo informatiky realizovat také připojení knihoven.

 7. Ministerstvo kultury předá Ministerstvu informatiky do 15.6.2003 seznam všech knihoven v Moravskoslezském kraji (včetně poboček), které chtějí být připojeny k internetu.

 8. V srpnu nebo v září proběhne obdobný průzkum ve všech ostatních krajích ČR. Předpokládá se spolupráce s krajskými knihovnami a knihovnami pověřenými regionálními funkcemi.

 9. Ostatní nepřipojené knihovny budou připojeny nejpozději do konce roku 2006.

 10. Připojení do intranetu veřejné správy u těch knihoven, které jsou již dnes připojeny, bude řešeno v další etapě, ale zřejmě i souběžně s napojováním nových knihoven.

 11. Uvažuje se o tom, že bude možno připravit vzorové projekty na strukturální fondy EU na podporu připojování knihoven k internetu, které by využily krajské a pověřené knihovny pro zpracování vlastních projektů. Tyto fondy začnou fungovat od roku 2004. Na podzim bude zahájena příprava vzorových projektů a školení lidí pro přípravu projektů. Pokud by se podařilo získat dotaci z projektů EU, bylo by možno podpořit i získání výpočetní techniky.

ZÁVĚR (mimo jednání)

Pokud se podaří záměr realizovat a zahrnout všechny knihovny zřizované obcí, krajem a státem do intranetu veřejné správy, dojde k výraznému zkvalitnění informační infrastruktury knihoven, která otevře široký prostor pro realizaci kooperačních projektů a služeb.

Vít RichterObsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP