BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

STANDARDY VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB (Příprava novely knihovního zákona)

O možnosti standardizovat veřejné knihovnické a informační služby (dále jen VKIS) se v oblasti veřejných knihoven diskutuje již delší čas, zejména s vazbou na iniciativu vlády zpracovat standardy vybraných veřejných služeb. Na podzim roku 2001 zahájil odbor knihovnictví Národní knihovny ČR přípravu na zpracování standardu VKIS. Součástí této přípravy byla také zjištění, jaké standardy knihovnických služeb jsou používány v zahraničí. Průzkum zahraniční praxe ukázal velkou různorodost a odlišnost přístupů, které vyplývají z rozdílného ekonomického a politického vývoje i dosažené úrovně rozvoje knihoven v jednotlivých zemích. Dalším krokem byla podrobná analýza a zobecnění statistických dat a dalších informací, které podrobně charakterizují současný stav a úroveň poskytování VKIS v České republice. Protože dosavadní statistika knihoven zatím neumožňuje analyzovat data podle velikostních kategorií knihoven, respektive obcí, byl iniciován průzkum, který proběhl v květnu 2002. Prostřednictvím konference REGION byly osloveny krajské knihovny a knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí. Celkem se podařilo získat údaje z 2283 knihoven. Výsledky průzkumu byly prezentovány na konferenci Knihovny současnosti 2002 a na jejich základě byl zpracován návrh na základní standardizované parametry VKIS. V prosinci 2002 uspořádala Národní knihovna na toto téma diskusní seminář za účasti pracovníků Ministerstva vnitra a tehdejšího ÚVIS. Navržené minimální parametry VKIS byly využity i při přípravě stávající novely knihovního zákona.

Po delším období příprav zpracovalo Ministerstvo kultury věcný záměr zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Na zpracování věcného záměru novely spolupracovala skupina členů Ústřední knihovnické rady ve složení: Zdena Riedlová, Šárka Kašpárková, Libuše Nivnická, Jan Pěta, Vít Richter a dále Ladislava Zemánková z Národní knihovny. Navrhovaná právní úprava je zpracována na základě usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 164 k návrhu věcného záměru zákona o standardizaci vybraných veřejných služeb. Předpokládá se, že navrhovaný zákon by mohl nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Co by vlastně měla novela knihovního zákona zakotvit:

 1. Stanoví povinnost obcí zajistit dostupnost těchto základních služeb:

  1. půjčování (zpřístupňování) knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny a poskytování meziknihovních služeb,
  2. poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší,
  3. zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy,
  4. umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí internetu. Tato povinnost se vztahuje také na provozovatele krajské knihovny, pokud tato knihovna v místě svého sídla zároveň plní i funkci základní knihovny.

 2. Poskytovatelé mohou standardizované VKIS zajistit: a. provozováním vlastní knihovny, ať už formou zřízení právnické osoby, která bude provozovatelem knihovny ve smyslu § 2 písm. i) knihovního zákona, nebo formou provozování knihovny jako organizační složky obce, b. ve spolupráci s jinými obcemi (svazkem obcí), c. ve spolupráci s krajskou knihovnou, nebo d. jiným způsobem, například provozováním nebo pronájmem mobilní knihovny.

 3. Stanoví povinnost provozovat vlastní knihovnu těm obcím, které mají více než 500 obyvatel.

 4. Stanoví rámcová pravidla pro stanovení podílu financování v těch případech, kdy společnou knihovnu bude provozovat více obcí. V případě zajištění standardizovaných VKIS ve spolupráci s jinými obcemi nebo s krajskou knihovnou zabezpečují poskytovatelé výdaje na zajištění těchto služeb poměrně podle počtu obyvatel majících bydliště v jednotlivých obcích, nedojde-li mezi nimi k jiné dohodě. Smlouva o společném zajištění standardizovaných VKIS musí mít písemnou formu. V případě, že služby jsou zajištěny v kooperaci několika subjektů podle výše uvedených písmen b) nebo c), platí pro ně standard v kategorii, která odpovídá součtu obyvatel všech zúčastněných obcí.

 5. Stanoví povinnost zřídit specializovanou studovnu se sbírkou zvukových, zvukově obrazových a multimediálních dokumentů v těch obcích, která mají více než 10 000 obyvatel. Tato povinnost se týká i provozovatele krajské knihovny, která v místě svého sídla plní funkci základní knihovny.

 6. Stanoví časové a kvantitativní podmínky pro poskytování VKIS. Podmínky, za kterých jsou poskytovány standardizované VKIS, jsou diferencovány pro knihovny působící v různých velikostních kategoriích obcí a měst. Jako základní kritérium byl zvolen počet obyvatel v obci, od kterého se přirozeně odvíjí rozsah a podmínky poskytovaných standardizovaných VKIS.

 7. Kategorie počtu obyvatel v obcích a standard dostupnosti a kvality poskytování VKIS jsou navrženy v tomto rozpětí:

  Počet obyvatel obce Provozní doba knihovny - počet hodin za týden Personální zajištění provozu knihovny Objem doplňování knihovního fondu - přírůstek počtu knihovních jednotek za rok Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu Počet studijních míst pro uživatele knihovny
  1 -
  500
  2
  0,07
  25
  1
  1
  501 -
  1 000
  5
  0,2
  65
  1
  2
  1 001 -
  3 000
  11
  0,5
  180
  2
  4
  3 001 -
  5 000
  20
  1
  500
  3
  6
  5 001 -
  10 000
  22
  2
  800
  5
  8
  10 001 -
  20 000
  35
  6
  2500
  10
  12
  20 001 -
  40 000
  40
  13
  4000
  15
  20
  Více než
  40 001
  53
  40
  8000
  20
  40

 8. Všechny kvantitativní údaje, kterými jsou vymezeny jednotlivé podmínky poskytování standardizovaných VKIS, jsou stanoveny jako minimální úroveň.

 9. Standardizované VKIS budou poskytovány tak, aby je mohli s přihlédnutím k technické možnosti řešení ve vztahu k charakteru objektu v maximální možné míře využívat občané se zdravotním postižením (bezbariérový přístup, internet a knihovní fondy pro nevidomé a slabozraké atd.).

 10. Zákon zohlední případy, kdy z objektivních vážných příčin nelze poskytování VKIS v rozsahu a kvalitě stanovené standardem dočasně zajistit (např. stěhování knihovny nebo její rekonstrukce, živelná pohroma apod.). Současně bude navrženo nejméně dvouleté odkladné období pro splnění stanovených parametrů.

 11. Garanty dostupnosti a kvality standardizovaných VKIS jsou kraje. Zajištění dostupnosti a kvality VKIS na území celé ČR úzce souvisí s výkonem regionálních funkcí knihoven, kdy cílem je m.j. vyrovnat rozdíly v poskytování VKIS obyvatelům měst a malých obcí. Teprve na základě účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven mohou být vytvořeny kvalitní podmínky pro fungování základních knihoven zřizovaných či provozovaných obcemi. Vzhledem k tomu, že od roku 2004 bude výkon regionálních funkcí financován převážně z rozpočtů krajů, kraje budou moci ovlivňovat dostupnost a kvalitu standardizovaných VKIS na vlastním území. Bude jim uložena povinnost kontrolovat průběžné plnění dostupnosti a kvality VKIS.

 12. Informace o plnění standardu vycházejí ze statistického šetření a jsou vykazovány ve statistickém výkazu pro veřejné knihovny ve formuláři KULT-V-12.01. Z tohoto důvodu není potřeba přikročit k úpravě statistického výkazu. Nově stanovenou podmínkou bude, aby vybrané údaje ze statistického výkazu byly zveřejněny prostřednictvím internetu. Zpracování a zveřejnění informace o plnění standardu bude povinností garanta (tzn. kraje).

 13. Navrhuje se doplnění knihovního zákona o ustanovení, které umožní Ministerstvu kultury uložit poskytovateli sankci za neplnění povinnosti zajišťovat standardizované VKIS až do výše 50 tis. Kč, a to i opakovaně.

Stanovení povinnosti obcí při zajištění dostupnosti VKIS zásadním způsobem mění pojetí stávajícího knihovního zákona a do určité míry se vrací k některým myšlenkám zákona z roku 1919. Na rozdíl od zákon o knihovnách obecních z roku 1919 však již není požadováno zřízení knihovny v každé obci, ale otevírá se možnost provozovat knihovnu ve spolupráci s jinou obcí nebo zajistit dostupnost VKIS jiným způsobem. Současně je stanoven limit počtu obyvatel obce (500 obyvatel a více), kdy by již měla být provozována knihovna.

Standardizace VKIS může výrazně přispět k jejich zkvalitnění i větší dostupnosti, ale může vyvolat i některé protichůdné reakce. Například stanovení minimálních parametrů může některé obce iniciovat k redukci výdajů na knihovnu právě na úroveň minimálního standardu. Také jednotlivé parametry mohou dobře fungujícím knihovnám připadat směšně nízké, zatímco pro některé knihovny se mohou stát nepřekonatelnou bariérou. Lze také očekávat negativní reakce ze strany některých obcí, protože jim zákon stanoví nové povinnosti.

V první polovině června 2003 proběhne k návrhu věcného záměru novely meziresortní připomínkové řízení a do konce června musí být návrh předložen vládě. Pokud vláda návrh novely knihovního zákona přijme, budou v druhé polovině roku 2003 probíhat práce na paragrafovém znění. Je nezbytné, aby knihovny v nejbližším období velmi pečlivě prověřily stanovené parametry a posoudily jejich reálnost. Připomínky k návrhu je možno zasílat na adresu vit.richter@nkp.cz

Vít Richter

Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP